මෙම වෙබ් අඩවිය ඔබට ගෙන එන්නේ ගෘහ නිර්මාණ සැලසුම් ශිල්පය,කොම්පියුටර් සහ ෆෝන් දැනුම පිලිබදවයි

Qualifications

මම හර්ෂණ නිලන්ත.දැනට සිවිල් ඉංජිනියර් පාඨමාලාවක් හදාරමින් සිටිමි.අම්පාර වාරිමාර්ග දෙපාර්තුමෙන්තුවේ සැලසුම් ඇදිමේ පුහුණු‍කාලය පසු කරමින් සිටිමි.ගෙවල් සැලසුම් ඇදිමට ඇත්නම් වහාම අමතන්න.

..............මාගේ දැක්ම..........

සුරක්ෂිත නිර්මිත පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම

 
Make a Free Website with Yola.