ඉදිකිරීම් සඳහා යෝග්‍යතාව සහතික කිරීම

නායයාමට ලක් වන ප්‍රදේශවල සිදුකරන සියළු ආකාරයේ ඉදිකිරීම් සම්බන්ධයෙන් ලබාගත යුතු යෝග්‍යතා සහතිකය

මෑත දී සිදු වූ නායයාම් බොහොමයක් අවිධිමත් මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් සිදු වී ඇති බැවින්, ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතික සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස අතිගරු ජනාධිපති තුමා ද, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය ද, නායයාමේ ප්‍රවනතාවයක් ඇති ප්‍රදේශවල සියළු ආකාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කිරීමේ දී ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම අනිවාර්ය කිරීමට තීරණය කර ඇත.

නායයාමට ලක් වන ප්‍රදේශවල ඉදිකිරීම් සඳහා ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ අවසරය ලබා දීමේ අරමුණු වන්නේ, නායයාමේ උවදුරුවල අවදානම අඩු කිරීම සහ අනාගතයේ දී ඇතිවන බෑවුම් අස්ථාවරතාවයන්ගෙන් ජීවිත හා දේපළවලට සිදුවන හානිය අඩු කිරීම යි. මෙම පරමාර්ථ ඉටු කර ගැනීම සඳහා පහත දැක්වෙන ක්‍රමවේදය අනුගමනය කෙරේ:

  • වර්තමානයෙහි පවත්නා භූ විද්‍යාත්මක, භූ තාක්ෂණික සහ භූ ජල විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ පදනම් කොට ගෙන ඉඳිකිරීම සඳහා තෝරා ගෙන ඇති භූමියේ නායයාමට ඇති ඉඩ තක්සේරු කිරීම.
  • සැලසුම් කළ ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය ලෙස භූමියේ සිදු කෙරෙන භූ රූපන වෙනස් කම් සහ එම භූ රූපන වෙනස් කම් භූමියේ නායයෑමේ ප්‍රවනතාවය කෙරෙහි ඇති කරන බලපෑම අධ්‍යනය කිරීම.
  • සැලසුම් කළ ඉදිකිරීම් හේතු ‍කොට ගෙන භූමියෙහි භූ ජල විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ කෙරෙහි ඇති විය හැකි බලපෑම් නිසා බෑවුම් ස්ථාවරභාවයෙහි ඇති විය හැකි වෙනස්කම් අධ්‍යනය කිරීම.
  • නායයාමට / බෑවුම් අස්ථාවර වීමට ඇති විභව්‍යතාව අවම වන කළ අවශ්‍ය කොන්දේසි සහිතව සැලසුම් සහ ඉදිකිරීම් නිර්දේශ කිරීම.
  • නායයාමට / බෑවුම් අස්ථාවරභාවයට විභවතාවයක් ඇති කල්හී විස්තරාත්මක භූ විද්‍යා හා භූ තාක්ෂණික ඉන්ජිනේරුමය හැදෑරීමක් සිදු කර නායයාමට / බෑවුම් අස්ථාවරභාවයට ඇති විභවතාවය අවම කිරීම සඳහා යෝජිත ඉදිකිරීම ආශ්‍රිතව සිදු කළ යුතු ප්‍රතිකාර්මික පියවර නිර්දේශ කිරීම.
  • නායයාමට / බෑවුම් අස්ථාවරභාවයට ඉඩ ඇති ස්ථානයක ප්‍රතිකාර්මික පියවර ගත නොහැකි නම් ඉදිකිරීම්වලට අනුබල නොදීම.

   නායයාම්වලට ඉඩ ඇති දිස්ත්‍රික්ක

   ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් නායයාම්වලට ඉඩ ඇති දිස්ත්‍රික්ක හැටියට නුවර, මාතලේ, නුවරඑළිය, බදුල්ල, කෑගල්ල, රත්නපුර, කළුතර, ගාල්ල, මාතර සහ හම්බන්තොට ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. මෙම දිස්ත්‍රික්ක දහය (10) තුළ සිදුවන සියළු ඉදිකිරීම් සඳහා ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ අවසරය ගත යුතු ය. එසේ නමුත්, කළුතර, ගාල්ල, මාතර සහ හම්බන්තොට යන දිස්ත්‍රික්ක තුල සහ මහියංගනය, ඇඹිලිපිටිය, දඹුල්ල සහ ගලේවෙල යන ප්‍රාදේශීය සභා තුල පිහිටා ඇති ඇතම් ස්ථාන ඒවායේ භූරූපන ලක්ෂණ අනුව යෝග්‍යතා සහතික ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයෙන් නිදහස් වීමට ඉඩ ඇත.

   ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයෙන් නායයාම් සම්බන්ධ අවසරය ලබා ගන්නා ආකාරය

   • ඉහත සඳහන් නායයාමට ඉඩ ඇති දිස්ත්‍රික්කවල ඉදිකිරීම් අනුමත කරන පළාත් පාලන ආයතන සහ වෙනත් ව්‍යාපෘති අනුමත කරන ආයතන, ඉදිකිරීම සඳහා ගොඩනැගිලි අවසර පත්‍ර ඉල්ලුම් කරන තම සේවා දායකයින්ට, ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ අනුමැතිය දක්වන සහතිකය ද, ඉල්ලුම් පත්‍රය සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු බව දැන්විය යුතු ය.
   • ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා සම්පූර්ණ කළ යුතු අයදුම්පත් සහ අදාල උපදෙස්  පළාත් පාලන ආයතනයෙන් හෝ ඉඳිකිරීම අනුමත කරන ආයතනයෙන් රු 25.00 ක මුදලක් ගෙවීමෙන් ලබා ගත හැක.
   • එසේ ලබාගන්නා අයදුම් පත්‍රයෙහි එය නිකුත් කළ ආයතනයේ රබර් මුද්‍රාව පහැදිලිව සටහන්ව තිබිය යුතුය.
   • යෝග්‍යතා සහතික ඛාණ්ඩ තුනක් යටතේ නිකුත් කරනු ලැබේ. එනම්
    • ගොඩනැගිලි ඉඳිකිරීම සඳහා අනුමැතිය 
     ඉහත සඳහන් දිස්ත්‍රික්ක තුල ගොඩනැගිලි ඉඳිකිරීම සඳහා අනුමැතිය අපේක්ෂා කරන අයදුම් කරුවන් අදාල පලාත් පාලන ආයතනයෙන් හෝ ඉඳිකිරීම අනුමත කරන ආයතනයෙන් ලබාගත් අංක 1/බීඒ දරණ අයදුම් පත සම්පූර්ණ කර නැවත අයදුම් පත ලබාගත් ආයතනයටම භාරදිය යුතුය
    • ඉඩම් බෙදා වෙන් කිරීම සඳහා අනුමැතිය  
     ඉහත සඳහන් දිස්ත්‍රික්ක තුල සිදු කරන සියළු පෞද්ගලික හෝ වාණිජමය භූමි සංවර්ධන කටයුතු සහ ඉඩම් අනු බෙදුම් සඳහා අනුමැතිය අපේක්ෂා කරන අයදුම් කරුවන් අදාල පලාත් පාලන ආයතනයෙන් හෝ ව්‍යාපෘතිය අනුමත කරන ආයතනයෙන් ලබාගත් අංක 2/ එල්ඒ දරණ අයදුම් පත සම්පූර්ණ කර ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයට භාරදිය යුතුය
    • වෙනත් ඉඳිකිරීම් සහ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අනුමැතිය 
     ඉහත සඳහන් දිස්ත්‍රික්ක තුල සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ/හෝ ගොඩනැගිලි නිවන වෙනත් ඉඳිකිරීම් සිදු කිරීම සඳහා අනුමැතිය අපේක්ෂා කරන අයදුම් කරුවන් අදාල පලාත් පාලන ආයතනයෙන් හෝ ව්‍යාපෘතිය අනුමත කරන ආයතනයෙන් ලබාගත් අංක 3/ පීඒ දරණ අයදුම් පත සම්පූර්ණ කර ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයට භාරදිය යුතුය
   • සියළු ඉල්ලුම් පත් සමග පහත සඳහන් ලේඛන ඉදිරිපත් කළ යුතු ය
    • අවසර ලත් මිනින්දෝරුවෙකු විසින් සකස් කරන ලද, ඉඳිකිරීම හෝ සංවර්ධනය සිදු කිරීමට යෝජිත ඉඩම සහ අවට ප්‍රදේශය දැක්වෙන මිනින්දෝරු සැලැස්මේ පිටපත් දෙකක්
    • ඉඩම් ඔප්පුවේ පිටපතක්
    • වැඩිදුර පරීක්ෂණ කිරීමට අවශ්‍ය වුවහොත්, ඉඩම සඳහා, අවසර ලත් මිනින්දෝරුවෙකු විසින් 1:1000 පරිමාණයට අඳින ලද සමෝච්ච රේඛා සිතියමක් ඉදිරිපත් කිරීමට සිදු විය හැක
   • මීට අමතරව අයදුම් කරණ යෝග්‍යතා සහතික ඛාණ්ඩය අනුකූලව පහත දැක්වෙන ලියවිලිද ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
    • අයදුම් පත් ඛාණ්ඩ අංක 1/බීඒ සඳහා සහ දැනටමත් කිසියම් ගොඩනැගිලි ඉඳිකිරීමක් සැලසුම් කර ඇත්නම් අයදුම් පත් ඛාණ්ඩ අංක 2/එල්ඒ සඳහා වෘත්තීය වශයෙන් සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තෙකු විසින් සහතික කරන ලද ගොඩනැගිලි සැලැස්ම (අයදුම්පත සමග සපයා ඇති උපදෙස් පරිශීලනයෙන් මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගත හැක).
     ඉදිකිරීම සිදුවන ඉඩම් කට්ටිය සඳහා බලපත්‍ර ලද මිනින්දෝරුවකු විසින් සකස් කරන ලද පිඹුරු පතක පිටපතක්.
    • අයදුම් පත් ඛාණ්ඩ අංක 3/ පීඒ සඳහා
     ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයෙන් ලබා ගත් යෝග්‍යතා සහතිකයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස තම සේවා දායකයාට දන්වමින් අදාල ව්‍යාපෘතිය අනුමත කරන ආයතනය නිකුත් කළ ලිපියේ පිටපතක්.
   • ඉල්ලුම්කරු විසින් අදාල පරීක්ෂණ වියදම් වෙනුවෙන් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයට ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදුවේ. ගොඩනැගිලි ඉඳිකිරීම් සඳහා යෝග්‍යතා සහතික ලබා ගැනීම (අයදුම් පත් ඛාණ්ඩ අංක 1/බීඒ සඳහා ) වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු ගාස්තු පහත දක්වා ඇත.
   • අයදුම් පත් ඛාණ්ඩ අංක 2/එල්ඒ සහ අයදුම් පත් ඛාණ්ඩ අංක 3/ පීඒ  මගින් යෝග්‍යතා සහතික ඉල්ලුම් කරන අවස්ථා වලදී ගෙවිය යුතු ගාස්තු පිළිබඳ ඇස්තමේන්තුවක් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසින් ලබා දෙනු ඇත.

    අයදුම් පත් ඛාණ්ඩ අංක 1/බීඒ සඳහා අය කරන පරීක්ෂණ ගාස්තු

    අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් සහ සමෘද්ධි ලාභීන් විසින් නිවාස තැනීම සඳහා කරන ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් රු. 100.00 නාමික ගාස්තුවක් අයකෙරේ.
    මේ සඳහා සමෘධි කාඩ් පත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

    වෙනත් නේවාසික සහ ආයතනික ගොඩනැගිලි සඳහා

    වර්ග ප්‍රමාණය පර්චස් 20 ට අඩුනම්-Rs. 500.00
    වර්ග ප්‍රමාණය පර්චස් 20 - 40 දක්වා-Rs. 1,000.00
    වර්ග ප්‍රමාණය පර්චස් 40 - 60 දක්වා-Rs. 1,500.00
    වර්ග ප්‍රමාණය පර්චස් 60 - 80 දක්වා-Rs. 2,000.00
    වර්ග ප්‍රමාණය පර්චස් 80 - 100 දක්වා-Rs. 2,500.00
    වර්ග ප්‍රමාණය පර්චස් 100 - අක්කර 01 දක්වා-Rs. 3,000.00
    වර්ග ප්‍රමාණය අක්කර 01 ට වැඩි-Rs. 4,000.00

    කර්මාන්ත සහ හෝටල් ඇතුළු වාණිජ ගොඩනැගිලි සඳහා

    අක්කරයට අඩු ඉඩම්-Rs. 5,000.00
    අක්කර 01 සිට 02 දක්වා-Rs. 10,000.00
    අක්කර 02 සිට 03 දක්වා-Rs. 15,000.00
    අක්කර 03 සිට 04 දක්වා-Rs. 20,000.00
    අක්කර 04 සිට 05 දක්වා-Rs. 25,000.00
    අක්කර 05 ට වැඩි වර්ග ප්‍රමාණය-රු. 25,000.00 සහ එකතු වන  සෑම අක්කරයක් සඳහා රු. 2,500.00

     

     
    Make a Free Website with Yola.