ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය (ජා.ගො.ප.ස.) 1984 වසරේදී පළාත් පාලන, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය යටතේ පිහිටුවන ලදී. 2007 වසරේදී මෙම ආයතනය ආපදා කළමනාකරණ හා මානව හිමිකම් අමාත්‍යාංශය යටතට ගෙන එන ලද නමුත් මෙය වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන මෙන් විශේෂ පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් ස්ථාපනය කරන ලද්දක් නොවේ. විශේෂ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් හරහා ස්ථාපිත කරන ලද මෙම ආයතනයේ පරිපාලන, මුදල් හා කළමනාකරණ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමට හා අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන් සැපයීමට අමාත්‍ය මන්ඩලය අනුමැතිය මත අන්තර් කළමනාකරණ කමිටුවක් (අ.ප.ක.) පත් කරන ලදී. 

ජා.ගො.ප.ස. මුඛ්ය කාර්යභාරය වන්නේ නවීන විද්‍යාත්මක හා තාක්ෂණික දැනුම හා විෂයය විශේෂ වෘත්තිකයන් යොදාගනිමින් ආපදා අධ්‍යාපනය, පර්යේෂණ හා පුහුණු ලබාදීම තුළින් ආපදා අවම කිරීමේ, පෙර සූදානම් වීමේ හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ නව සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කිරීමයි. පසුගිය වසර 25 තුළ ජා.ගො.ප.ස. විශිෂ්ඨ තාක්ෂණික දැනුම හා සේවාවන් ලබා දෙන ආයනයක් ලෙස වර්ධනය වී ඇත. මේ වන විට රජයේ මෙන්ම රාජ්‍ය නොවන අංශයේ ද සේවාලාභීන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ජා.ගො.ප.ස. සේවාවන් ලබාගන්නා අතර ඒ සා විශාල සංඛ්‍යාවක් මෙම ආයතනය සමග සම්බන්ධ වීමට හේතුව වන්නේ පසුගිය වසර 25 තුළ ආයතනය ගොඩ නගා ගත් මහජන විශ්වාසයයි. මෙහි විශේෂය වන්නේ මේ සෑම දෙයක්ම කිසිදු අලෙවිකරණ හෝ වෙළඳ දැන්වීම් ශිල්පක්‍රම භාවිතයකින් තොරව සිදුවීමයි. ‍ එම පිරිස අපගේ සේවාලාභීන් වීම අපට ඉමහත් ශක්තියක් වන අතර අපගේ සාධනීය සංවර්ධනය සඳහා නිරන්තරයෙන් ඔවුන්ගෙන් ලැබෙනුයේ විශාල ශක්තියකි. මේ වන විට අප සංවිධානය නවීන විද්‍යාගාර, උපරකණ හා විශේෂඥ මානව සම්පත්වලින් සමන්විත ය.

ජා.ගො.ප.ස. විසින් සපයනු ලබන සේවාවන් -

 • භූ තාක්ෂණික හා අත්තිවාරම් ඉංජිනේරු, පාංශු පරික්ෂණ හා විශ්ලේෂණ
 • නායයාම් අධ්‍යයන, අවම කිරීම් හා බෑවුම් ස්ථායීකරණ පියවරයන් පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම්, පූර්ව අනාවැකි පළකිරීම්
 • මානව වාසභූමි සැලසුම් නිර්මාණය, මිල අඩු නිවාස ඉදිකිරීම් හා පුහුණුව
 • ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීම හා තත්ත්ව පාලනය, කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය සඳහා මාර්ගෝපදේශනය හා පුහුණුව
 • පරිසර තත්ත්ව අධීක්ෂනය, උපදේශනය, පරිසර බලපෑම් තක්සේරු ක්‍රමෝපායික පරිසර බලපෑම්, ජලජ ප්‍රදේශ සෞඛ්‍යමය අවදානම් තක්සේරු වහා කළමනාකරණය, වාතය, ජලය, අප ජලය, ශබ්දය හා දෙදරීම් අධීක්ෂණය, පරිසර අනුකූලතා අධීක්ෂණය
 • සැලසුම් ශිල්ප, ව්‍යුහාත්මක, ඉං‍ජිනේරු උපදේශන සේවා සැපයීම, ගොඩනැගිලි ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය ටෙන්ඩර් ලේඛන හා ටෙන්ඩර් ඇගයීම් වාර්තා සකස් කිරීම. ගොඩනැගිලි වල හා ආශ්‍රිත ඉදිකිරීම්වල ව්‍යුහාත්මක ආරක්ෂාව පරීක්ෂා කිරීම.
 • නිවාස ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන
 • ආපදා අවම කිරීම් පිළිබඳ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන
 • නායයාම්වලට ලක්වන ප්‍රදේශ සඳහා සීමිත පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් සේවාවන් ලබාදීම හා පර්යේෂණ සිදු කිරීම
 • ලිපිනය:- 99/1, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05 දු.ක.අංක:- 2588946,2503431 ෆැක්ස්:- 2502611

  වෙබ් අඩවිය: www.nbro.gov.lk

HTML Comment Box is loading comments...
 
Make a Free Website with Yola.