ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීම සහ විමර්ශනය

සම්මත පරීක්ෂණ සහ සේවා

  • නැවුම් සහ සවි වූ කොන්ක්‍රීට් සඳහා වැඩබිමේ දී කොන්ක්‍රීට් කියුබ/ සිලින්ඩර් පරීක්ෂා කිරීම සහ කොන්ක්‍රීට් වල ඝනත්වය, සම්පීඩන ශක්තිය සහ ජල අවශෝෂණය පරීක්ෂා කිරීම.
  • විශේෂිත ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතා / සේවා දායක අවශ්‍යතා සඳහා කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණ නියම කිරීම.
  • සිමෙන්ති බ්ලොක් ගල් සහ ගඩොල්, පෝට්ලන්ඩ් පෙදරේරු සිමෙන්ති, ව්‍යුහාත්මක වානේ සහ වානේ වැරගැන්නුම් කම්බි වල අනුකූලතාවය පිරික්සීම.
  • සම්මත පරීක්ෂණ පදනම් කොට ගෙන කොන්ක්‍රීට් සංගතිවල (aggregates) ගුණාත්මක භාවය තක්සේරු කිරීම සහ ඇගයීම, මැටි ගඩොල්, වහල සහ බිම අතුරන ටයිල් (මැටි, සිමෙන්ති සහ සෙරමික්), කොන්ක්‍රීට් නල සහ ඇතුරුම් බ්ලොක්, ගැටි ගල් ආදිය වැනි වෙනත් සිමෙන්ති/ කොන්ක්‍රීට් වලින් නිම වූ ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීම.

 පවත්නා පහසුකම්

බහු කාර්ය පරීක්ෂණ යන්ත්‍රය (Universal testing machine)

අප පරීක්ෂණාගාරය සතු ව බර පරාස (load ranges) පහක ක්‍රියා කරවිය හැකි, උපරිම බර ධාරිතාව (loading capacity) 1000kN (Universal testing machine යන්ත්‍රයක් සහ උපරිම බර ධාරිතාව 600kN වන විගතිමානයක් (extensometer) සහිත ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍රයක් ඇත. ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය වල ආතතිය, සම්පීඩනය, නම්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීම සදහා සහ ආතතිය - විත්‍රියාව (stress-strain) මැනීමට අවශ්‍ය උපාංග ද මෙම යන්ත්‍රය සතුය.වැර ගැන්වූ කම්බි වල නම්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීම සදහා යොදා ගන්නා පරීක්ෂණ යන්ත්‍රය
(Rebending testing machine)

 

 

 

 

බර ධාරිතාව 2000 kN සහිත ස්වයංක්‍රීය සංකෝචන පරීක්ෂණ යන්ත්‍රය

නිරාබාධතාව නිර්ණය කිරීමට පීඩතාපකය (autoclave) සහ Le Chatelier’s උපකරණ ඇතුළු සිමෙන්ති පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය උපකරණ.

සියුම්බව නිර්ණය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා Blaine’s උපකරණ, මිශ්‍රක, අච්චු සහ සිමෙන්ති ප්‍රිස්ම පරීක්ෂණයට යොදා ගන්නා වෙනත් උපකරණ, කාලය තැබීම සඳහා අවශ්‍ය Vicat උපකරණ, ගැලීම් වගුව සහ පෙදරේරු ස‍ිමෙන්ති සහ ගොඩනැගිලිවලට ගන්නා හුණු අළු පරීක්ෂා කිරීමට භාවිතා කරන plunger උපකරණ.

කොන්ක්‍රීට් සංගතිවල (aggregates) භෞතික සහ යාන්ත්‍රික ගුණ පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ උපකරණ පරාසය

(මෙයට පැතලි සහිත බව (flakiness) මනින දර්ශකය, සමූහ (aggregate) බලපෑම් අගය මනින උපකරණ සහ Los Angeles උපකරණ අයත් වේ.)

කොන්ක්‍රීට් හර විදුම් උපකරණ සහ නියැදි සැකසීමට උපයෝගී කර ගන්නා උපකරණ


 

කොන්ක්‍රීට් පළුදු නොවන (non-destructive) පරීක්ෂණ සඳහා අතේ ගෙන යා හැකි උපකරණ

includes ultrasonic pulse velocity testing equipment, rebound hammer and concrete cover meter, winsor probe etc.

කොන්ක්‍රීට් ආදර්ශන වාත්තු කිරීමට කියුබ, සිලින්ඩර් සහ තලාද වල විවිධ සම්මත ප්‍රමාණවල අච්චු.

කොන්ක්‍රීට් තුලින් ජලය ගමන් කිරීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කරන උපකරණ

HTML Comment Box is loading comments...
 
Make a Free Website with Yola.